صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۰.۰۴ %۱.۲۸۳
هفته گذشته ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۰.۳۶۷ %۱.۸۶۸
ماه گذشته ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۱.۷۱۹ %۸.۷۵۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۵.۱۴۲ %۲۸.۷۷۵
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۱۰.۳۶۶ %۶۱.۵۶۸
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۲۱.۱۵ %۸۶.۳۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ %۵۹.۲۵۵ %۳۰۸.۲۵۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۹.۰۳ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۱.۸۲)% (۹۵.۲۱)%