صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۰.۰۳۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۶۱۲)% (۳.۰۳۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۳.۳۷ %۳۲.۹۹۹
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۷.۲۵۸ %۱۰۴.۷۷۷
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۱۲.۴۱۳ %۲۲۲.۷۰۹
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۲۳.۰۵۵ %۳۵۸.۵۹۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ %۷۳.۹۵ %۱۱۳۵.۰۱
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۲۵۳.۲۸ %۹۶۵۶۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۷۶.۶۴)% (۹۸.۶۲)%