صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۰.۱۰۹ %۱.۸۸۷
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۰.۴۴۶ %۱.۰۷
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۱.۶۲۱ (۴.۱۷۲)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۴.۵۶۹ (۲.۸۷۳)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۹.۷۹۳ (۳.۴۰۳)%
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۲۱.۸۵۹ %۱۲.۵۷۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ %۹۷.۷۸۶ %۱۳۷۶.۲۷۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۷۵.۵۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۸۵.۳)% (۹۹.۹۲)%