صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۰.۰۴
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۰.۳۹۴ (۱.۹۱۲)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱.۶۴۵ %۲.۸۳۱
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۵.۰۵ %۲۱.۹۵۲
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۹.۸۴۴ %۱۴.۳۶۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱۹.۹۰۲ %۴۱.۰۲۸
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ %۱۱۸.۳۳۲ %۱۸۴۹.۵۱۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲.۲۳ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۴)% (۹.۵۵)%