صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۰.۰۴۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ (۰.۱۰۶)% (۹.۵۵)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۰.۷۵۶ (۱۲.۳۵۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۲.۳۷۴ (۲۷.۶۸۲)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۱۵.۷۷۹ %۷۷.۰۲۱
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۲۷.۷۲ %۳۶۱.۸۲۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ %۸۷.۳۵۱ %۱۶۶۷.۶۰۹
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۲۷۵.۵۲ %۶۵۳۳۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۰.۳۲)% (۹۹.۸۸)%