صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ صورت های مالی دوره ۹ماهه منتهی دوره۱۴۰۰/۰۹/۳۰صندوق امین یکم فردا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ گزارش عملکرد نه ماهه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ صورت های مالی ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ مهر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ گزارش عملکرد شش ماهه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ گزارش عملکرد سه ماهه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق امین یکم فردا ( اصلاح شده حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ صندوق امین یکم فردا(حسابرسی شده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ صندوق امین یکم فردا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دانلود
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ دی۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ صورتهای مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ صورت های مالی صندوق امین یکم فردا دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ شهریور۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی سه ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ صندوق امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ دی ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت‎های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ صورت های مالی صندوق امین یکم فردا دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ گزارش افشای پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی صندوق امین یکم فردا دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۶-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۵-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۸۰۳۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ گزارش عملکرد صندوق برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد۱۳۹۸ -حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) (اصلاحیه) دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت‎های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین یکم فردا منتهی به ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ صورت‎های مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به ۳۰-۰۹۶-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۱۹ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ تیر ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ صورت‎های مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده (اصلاح شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۷- اصلاحی دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ خرداد ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۵ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ صورت های مالی سالانه منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین یکم فردا - فروردین ۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ صورت مالی حسابرسی نشده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۷ ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ گزارش عملکرد یکساله منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۲۱ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به ۳۰ بهمن ۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ صنددوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ صندوق امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ صندوق امین یکم فردا دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صورتهای مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶۰۳۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۲۴ ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ صورتهای مالی صندوق سال مالی منتهی به ۳۰اسفند ۱۳۹۵ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره ۸۶ روزه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ گزارش عملکرد صندوق برای دوره منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۵ دانلود
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ صورتهای مالی ۲ ماه و ۱۷ روزه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ دانلود