صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/03/08 1398/03/08 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 31-02-98 دانلود
1398/02/28 1398/02/28 صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29(حسابرسي شده) دانلود
1398/02/10 1398/02/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 31-01-98 دانلود
1398/02/07 1398/02/07 صورت‎هاي مالي سال مالي منتهي به 1397/12/29(حسابرسي نشده) دانلود
1398/01/24 1398/01/24 گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به 29-12-97 صندوق امین یکم فردا دانلود
1398/01/06 1398/01/06 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین یکم فردا منتهی به 1397/12/29 دانلود
1397/12/08 1397/12/08 افشای اطلاعات ماهانه صندوق امین یکم فردا منتهی به 1397/11/30 دانلود
1397/11/09 1397/11/09 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 30-10-97 دانلود
1397/10/26 1397/10/26 صورت‎هاي مالي نه ماهه منتهي به 1397/09/30(حسابرسي نشده) دانلود
1397/10/26 1397/10/26 گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 30-096-97 صندوق امین یکم فردا دانلود
1397/10/10 1397/10/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 30-09-97 دانلود
1397/09/07 1397/09/07 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 30-08-97 دانلود
1397/08/19 1397/08/19 صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 1397/06/31(حسابرسي شده) دانلود
1397/08/09 1397/08/09 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 30-07-97 دانلود
1397/07/25 1397/07/25 صورت‌هاي مالي شش ماهه منتهي به 1397/06/31 (حسابرسي نشده) دانلود
1397/07/18 1397/07/18 گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 31-06-97 صندوق امین یکم فردا دانلود
1397/07/10 1397/07/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 31-06-97 دانلود
1397/06/10 1397/06/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا منتهی به 31-05-97 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به 31 تیر 97 دانلود
1397/05/02 1397/05/02 صورت‎های مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده (اصلاح شده) دانلود
1397/04/30 1397/04/30 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده دانلود
1397/04/12 1397/04/12 گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31-03-97 صندوق امین یکم فردا دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 97- اصلاحی دانلود
1397/04/10 1397/04/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به 31 خرداد 97 دانلود
1397/03/08 1397/03/08 افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به 31 اردیبهشت 97 دانلود
1397/02/25 1397/02/25 صورت های مالی سالانه منتهی به 96/12/29 صندوق امین یکم فردا(حسابرسی شده) دانلود
1397/02/10 1397/02/10 افشای ماهانه پرتفوی صندوق امین یکم فردا - فروردین 97 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت مالي حسابرسی نشده سال مالي منتهي به 1396/12/29 دانلود
1397/01/27 1397/01/27 گزارش عملکرد یکساله منتهی به 1396/12/29 صندوق امین یکم فردا دانلود
1397/01/21 1397/01/21 افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به 29 اسفند 96 دانلود
1396/12/14 1396/12/14 افشای ماهانه پرتفوی صندوق منتهی به 30 بهمن 96 دانلود
1396/11/18 1396/11/18 افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
1396/11/18 1396/11/18 افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/06 1396/10/06 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 96/09/30 صنددوق امین یکم فردا دانلود
1396/08/21 1396/08/21 صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 حسابرسی شده دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی 31 شهریور 1396 صندوق امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/04 1396/07/04 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/06/96 صندوق امین یکم فردا دانلود
1396/04/28 1396/04/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13960331 حسابرسی نشده دانلود
1396/04/10 1396/04/10 گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورتهای مالی صندوق سال مالی منتهی به 30اسفند 1395 حسابرسی شده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده ) دانلود
1396/01/28 1396/01/28 گزارش عملکرد برای دوره 86 روزه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد صندوق برای دوره منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 صورتهای مالی 2 ماه و 17 روزه منتهی به 1395/09/30 دانلود