صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۲ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۴ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۵ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد صندوق امی یکم فردا و اسامی حاضرین در مجمع-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۶ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد صندوق امی یکم فردا و اسامی حاضرین در مجمع-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۷ مجمع مورخ ۱۰ مهر صندوق امین یکم فردا برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۸ دعوت از ارکان صندوق جهت حضور در مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۹ مجمع مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۱۰ تایید صورتجلسه تصویب صورت های مالی مجمع ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۱ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا- تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۱۲ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۱۴ تائیدیه سازمان مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۵ صورتجلسه اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۱۶ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۱۷ صورتجلسه امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۱۸ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۲۰ خرداد ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۱۹ صورتجلسه مجمع۲۰ خرداد۹۷امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۲۰ اسامی حاضرین در مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۲۱ صورتجلسه مجمع ۵ اردیبهشت امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۲۲ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۱۳ اسفند ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۲۳ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۱۳-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۲۴ تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۲۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۲۷ افزایش سقف واحدهای صندوق از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون واحد-مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۲۸ مصوبه مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۲۹ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۳۰ صورتجلسه تغییرات بند ۱۰-۳ امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۳۱ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۳۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ فروردین ۹۶ و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
۳۴ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۵ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۳۶ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲