صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
۲ اسامی حاضرین در مجمع ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
۴ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۸ فروردین۱۴۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
۵ اسامی حاضرین در مجمع ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
۶ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱- ساعت ۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱- ساعت ۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
۸ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ساعت ۱۴:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
۹ دعوت به مجمع مورخ ۱۸ دی ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۰/۰۵
۱۰ تایید صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۹/۲۸
۱۱ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع ۲۲ آبان ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۳ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ساعت ۱۴:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
۱۴ دعوت به مجمع مورخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۶ مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
۱۷ دعوت به مجمع مورخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
۱۸ اسامی حاضرین در مجمع ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا- اصلاحیه دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۲
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۲۰ مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ برگزار گردید. دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۳/۰۱
۲۱ دعوت به مجمع مورخ ۱ خرداد ۱۴۰۰ صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا دریافت خبر ۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع ۲۶ بهمن ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲۳ مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۶
۲۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۵
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع ۱۷ دی ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۶ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
۲۷ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
۲۸ اسامی حاضرین مجمع ۳ آبان ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا ۲ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۲۹ اسامی حاضرین در مجمع ۳ آبان ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳۰ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
۳۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
۳۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۳مهر ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۵
۳۳ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۴
۳۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
۳۵ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳۶ اسامی حاضرین در مجمع ۳۱ تیر ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
۳۷ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۱
۳۸ اسامی حاضرین در مجمع ۲۴ تیر ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۳۹ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۴۰ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۴۱ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
۴۲ اسامی حاضرین در مجمع ۱۰ خرداد ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴۳ برگزاری مجمع سالانه صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
۴۴ صورتجلسه تغییرات امیدنامه ای مجمع ۳ خرداد ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۷
۴۵ اسامی حاضرین در مجمع ۳ خرداد ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴۶ مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد. دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۳/۰۳
۴۷ دعوت به مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۱۰خرداد ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
۴۸ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
۴۹ اسامی حاضرین در مجمع ۳۰ آذر ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۵۰ اسامی حاضرین در مجمع ۱۶ دی ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
۵۱ اسامی حاضرین در مجمع ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
۵۲ اسامی حاضرین در مجمع ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۵۳ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
۵۴ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
۵۵ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
۵۶ دعوت به مجمع صندوق در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۵۷ برگزاری مجمع صندوق امین یکم فردا در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۵۸ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
۵۹ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد صندوق امی یکم فردا و اسامی حاضرین در مجمع-امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۶۰ صورتجلسه مجمع ۵ مرداد صندوق امی یکم فردا و اسامی حاضرین در مجمع-اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
۶۱ مجمع مورخ ۱۰ مهر صندوق امین یکم فردا برگزار شد دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
۶۲ دعوت از ارکان صندوق جهت حضور در مجمع ۱۰ مهر ۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۲
۶۳ مجمع مورخ ۵ مرداد ۱۳۹۸ صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۶
۶۴ تایید صورتجلسه تصویب صورت های مالی مجمع ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۶۵ تایید صورتجلسه مجمع ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۸صندوق امین یکم فردا- تغییرات امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
۶۶ صورتجلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
۶۷ اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۲۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
۶۸ تائیدیه سازمان مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۶۹ صورتجلسه اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
۷۰ تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه ۱۰-۰۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۷۱ صورتجلسه امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
۷۲ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۲۰ خرداد ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
۷۳ صورتجلسه مجمع۲۰ خرداد۹۷امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
۷۴ اسامی حاضرین در مجمع ۵ اردیبهشت ۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
۷۵ صورتجلسه مجمع ۵ اردیبهشت امین یکم فردا دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۰
۷۶ تائید سازمان بورس بابت مجمع ۱۳ اسفند ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
۷۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ ۱۳-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
۷۸ تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
۷۹ اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ ۶ دی ماه ۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
۸۰ دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۲۷
۸۱ افزایش سقف واحدهای صندوق از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون واحد-مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۸۲ مصوبه مجمع ۹۶/۰۶/۲۶ توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۹
۸۳ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۹۶/۰۶/۰۴ توسط سازمان بورس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۰۲
۸۴ صورتجلسه تغییرات بند ۱۰-۳ امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
۸۵ مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۸۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
۸۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۲۳ فروردین ۹۶ و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۲/۰۹
۸۸ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - امیدنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۸۹ صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ - اساسنامه ای دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۱/۲۸
۹۰ صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۸/۰۲