مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/17
2 اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/12
3 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ 1396/10/06 دریافت خبر 1396/09/27
4 افزایش سقف واحدهای صندوق از 200 به 500 میلیون واحد-مجمع 96/06/26 دریافت خبر 1396/07/19
5 مصوبه مجمع 96/06/26 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/07/19
6 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 96/06/04 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/07/02
7 صورتجلسه تغییرات بند 10-3 امیدنامه دریافت خبر 1396/06/11
8 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 3 خرداد 1396 دریافت خبر 1396/04/11
9 صورتجلسه مجمع مورخ 3 خرداد 1396 دریافت خبر 1396/03/20
10 صورتجلسه مجمع مورخ 23 فروردین 96 و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر 1396/02/09
11 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/20 - امیدنامه ای دریافت خبر 1396/01/28
12 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/20 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/01/28
13 صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/08/02
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق