مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تائید سازمان بورس بابت مجمع 20 خرداد 97 دریافت خبر 1397/04/04
2 صورتجلسه مجمع20 خرداد97امین یکم فردا دریافت خبر 1397/03/27
3 اسامی حاضرین در مجمع 5 اردیبهشت 97 دریافت خبر 1397/02/15
4 صورتجلسه مجمع 5 اردیبهشت امین یکم فردا دریافت خبر 1397/02/10
5 تائید سازمان بورس بابت مجمع 13 اسفند 96 دریافت خبر 1396/12/21
6 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 13-12-96 دریافت خبر 1396/12/12
7 تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/17
8 اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/12
9 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ 1396/10/06 دریافت خبر 1396/09/27
10 افزایش سقف واحدهای صندوق از 200 به 500 میلیون واحد-مجمع 96/06/26 دریافت خبر 1396/07/19
11 مصوبه مجمع 96/06/26 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/07/19
12 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 96/06/04 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/07/02
13 صورتجلسه تغییرات بند 10-3 امیدنامه دریافت خبر 1396/06/11
14 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 3 خرداد 1396 دریافت خبر 1396/04/11
15 صورتجلسه مجمع مورخ 3 خرداد 1396 دریافت خبر 1396/03/20
16 صورتجلسه مجمع مورخ 23 فروردین 96 و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر 1396/02/09
17 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/20 - امیدنامه ای دریافت خبر 1396/01/28
18 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/20 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/01/28
19 صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/08/02