مجامع صندوق

ردیف توضیحات دانلود تاریخ
1 تائیدیه سازمان مربوط به صورتجلسه 10-09-97 تغییرات اساسنامه ای دریافت خبر 1397/09/27
2 صورتجلسه اساسنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا 10-09-97 دریافت خبر 1397/09/27
3 تائیدیه سازمان مبنی بر افزایش سقف مربوط به صورتجلسه 10-09-97 دریافت خبر 1397/09/21
4 صورتجلسه امیدنامه ای صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا بنی بر افزایش سقف صندوق دریافت خبر 1397/09/21
5 تائید سازمان بورس بابت مجمع 20 خرداد 97 دریافت خبر 1397/04/04
6 صورتجلسه مجمع20 خرداد97امین یکم فردا دریافت خبر 1397/03/27
7 اسامی حاضرین در مجمع 5 اردیبهشت 97 دریافت خبر 1397/02/15
8 صورتجلسه مجمع 5 اردیبهشت امین یکم فردا دریافت خبر 1397/02/10
9 تائید سازمان بورس بابت مجمع 13 اسفند 96 دریافت خبر 1396/12/21
10 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا مورخ 13-12-96 دریافت خبر 1396/12/12
11 تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/17
12 اسامی حاضرین در مجمع صندوق امین فردا مورخ 6 دی ماه 96 دریافت خبر 1396/10/12
13 دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا تاریخ 1396/10/06 دریافت خبر 1396/09/27
14 افزایش سقف واحدهای صندوق از 200 به 500 میلیون واحد-مجمع 96/06/26 دریافت خبر 1396/07/19
15 مصوبه مجمع 96/06/26 توسط سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت خبر 1396/07/19
16 ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 96/06/04 توسط سازمان بورس دریافت خبر 1396/07/02
17 صورتجلسه تغییرات بند 10-3 امیدنامه دریافت خبر 1396/06/11
18 مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار برای ثبت مصوبات مجمع مورخ 3 خرداد 1396 دریافت خبر 1396/04/11
19 صورتجلسه مجمع مورخ 3 خرداد 1396 دریافت خبر 1396/03/20
20 صورتجلسه مجمع مورخ 23 فروردین 96 و مجوز سازمان برای اعمال مصوبات مجمع دریافت خبر 1396/02/09
21 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/20 - امیدنامه ای دریافت خبر 1396/01/28
22 صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1395/11/20 - اساسنامه ای دریافت خبر 1396/01/28
23 صورتجلسه مجمع موسس صندوق مورخ 1395/03/01 دریافت خبر 1395/08/02