صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/03/06 10,038 10,026 9,998 -28 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,715,202,912,259
2 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/03/05 10,034 10,022 9,994 -28 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,691,219,858,381
3 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/03/04 10,030 10,018 9,990 -28 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,667,278,628,341
4 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/03/03 10,022 10,010 9,982 -28 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,619,087,362,734
5 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/03/02 10,012 10,000 9,973 -27 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,564,968,715,366
6 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/03/01 10,019 10,007 9,988 -19 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,605,480,437,793
7 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/31 10,182 10,170 10,151 -19 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 58,540,434,510,990
8 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/31 10,012 10,000 9,981 -19 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 57,561,863,598,540
9 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/30 10,169 10,156 10,151 -5 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 58,462,087,750,663
10 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/29 10,165 10,152 10,147 -5 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 58,437,710,148,804
11 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/28 10,160 10,148 10,143 -5 0 14,299,899,485 0 8,544,600,000 5,756,299,485 58,413,296,789,927
12 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/27 10,158 10,146 10,141 -5 0 14,299,899,485 23,000,000 8,544,600,000 5,756,299,485 58,401,119,310,395
13 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/26 10,156 10,143 10,136 -7 0 14,299,899,485 33,000,000 8,521,600,000 5,779,299,485 58,621,959,163,062
14 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/25 10,150 10,137 10,119 -18 0 14,299,899,485 53,000,000 8,488,600,000 5,812,299,485 58,921,269,856,634
15 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/24 10,145 10,132 10,114 -18 0 14,299,899,485 0 8,435,600,000 5,865,299,485 59,426,935,660,153
16 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/23 10,136 10,123 10,100 -23 0 14,299,899,485 0 8,435,600,000 5,865,299,485 59,377,273,435,962
17 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/22 10,132 10,119 10,096 -23 0 14,299,899,485 0 8,435,600,000 5,865,299,485 59,352,256,394,264
18 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/21 10,128 10,115 10,092 -23 0 14,299,899,485 0 8,435,600,000 5,865,299,485 59,327,259,919,759
19 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/20 10,113 10,100 10,075 -25 0 14,299,899,485 0 8,435,600,000 5,865,299,485 59,237,583,818,443
20 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1401/02/19 10,104 10,092 10,067 -25 0 14,299,899,485 0 8,435,600,000 5,865,299,485 59,191,264,783,932