صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/21 10,139 10,136 10,176 40 0 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,419,807,074,967
2 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/20 10,129 10,125 10,166 41 0 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,326,035,268,295
3 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/19 10,114 10,111 10,147 36 0 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,195,710,354,721
4 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/18 10,113 10,110 10,146 36 0 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,186,046,235,264
5 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/17 10,113 10,108 10,148 40 0 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,173,554,556,048
6 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/16 10,109 10,103 10,143 40 0 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,131,219,224,616
7 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/15 10,104 10,099 10,139 40 1,000,000 10,070,899,485 0 1,151,100,000 8,920,799,485 90,087,213,716,730
8 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/14 10,096 10,091 10,128 37 0 10,069,899,485 0 1,151,100,000 8,919,799,485 90,011,521,238,041
9 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/13 10,092 10,086 10,124 38 24,000,000 10,069,899,485 0 1,151,100,000 8,919,799,485 89,968,878,508,298
10 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/12 10,091 10,086 10,123 37 10,000,000 10,045,899,485 0 1,151,100,000 8,895,799,485 89,723,757,840,324
11 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/11 10,092 10,087 10,125 38 58,000,000 10,035,899,485 0 1,151,100,000 8,885,799,485 89,632,211,703,395
12 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/10 10,097 10,091 10,130 39 0 9,977,899,485 0 1,151,100,000 8,827,799,485 89,082,435,359,009
13 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/09 10,092 10,086 10,125 39 0 9,977,899,485 0 1,151,100,000 8,827,799,485 89,040,084,534,951
14 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/08 10,087 10,082 10,121 39 37,000,000 9,977,899,485 0 1,151,100,000 8,827,799,485 88,998,657,375,392
15 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/07 10,083 10,078 10,113 35 4,000,000 9,940,899,485 0 1,151,100,000 8,790,799,485 88,589,318,728,585
16 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/06 10,073 10,067 10,103 36 15,000,000 9,936,899,485 0 1,151,100,000 8,786,799,485 88,458,501,010,702
17 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/05 10,058 10,052 10,088 36 100,000,000 9,921,899,485 0 1,151,100,000 8,771,799,485 88,175,970,178,771
18 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/04 10,056 10,051 10,082 31 280,000,000 9,821,899,485 0 1,151,100,000 8,671,799,485 87,159,044,678,241
19 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/03 10,055 10,049 10,088 39 0 9,541,899,485 0 1,151,100,000 8,391,799,485 84,331,629,434,131
20 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/02/02 10,050 10,045 10,084 39 0 9,541,899,485 0 1,151,100,000 8,391,799,485 84,291,978,765,496