صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
181 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/21 10,252 10,247 10,345 98 40,000,000 0 0 0 4,176,999,485 42,803,343,663,280
182 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/20 10,244 10,239 10,335 96 30,000,000 0 0 0 4,136,999,485 42,358,697,479,079
183 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/19 10,242 10,237 10,338 101 50,000,000 0 0 0 4,106,999,485 42,043,223,388,528
184 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/18 10,237 10,232 10,338 106 0 0 0 0 4,056,999,485 41,512,728,404,559
185 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/17 10,235 10,230 10,338 108 0 0 0 0 4,056,999,485 41,502,757,223,715
186 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/16 10,240 10,235 10,355 120 0 0 0 0 4,056,999,485 41,524,294,236,011
187 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/15 10,236 10,231 10,351 120 0 0 0 0 4,056,999,485 41,505,893,032,569
188 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/14 10,231 10,226 10,346 120 0 0 0 0 4,056,999,485 41,487,385,672,595
189 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/13 10,228 10,223 10,323 100 0 0 0 0 4,056,999,485 41,474,877,280,949
190 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/12 10,223 10,219 10,319 100 0 0 0 0 4,056,999,485 41,456,818,006,447
191 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/11 10,224 10,219 10,319 100 0 0 0 0 4,056,999,485 41,457,301,288,828
192 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/10 10,224 10,219 10,322 103 0 0 0 0 4,056,999,485 41,458,508,111,464
193 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/09 10,221 10,216 10,322 106 0 0 0 0 4,056,999,485 41,445,669,714,494
194 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/08 10,216 10,211 10,318 107 0 0 0 0 4,056,999,485 41,427,637,413,263
195 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/07 10,212 10,207 10,314 107 12,000,000 0 0 0 4,056,999,485 41,410,869,221,019
196 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/06 10,205 10,201 10,304 103 0 0 0 0 4,044,999,485 41,261,210,328,867
197 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/05 10,212 10,207 10,314 107 45,000,000 0 0 0 4,044,999,485 41,288,070,661,284
198 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/04 10,209 10,205 10,323 118 0 0 0 0 3,999,999,485 40,818,458,277,329
199 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/03 10,205 10,200 10,319 119 54,100,000 0 0 0 3,999,999,485 40,800,548,915,739
200 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/02 10,205 10,200 10,328 128 0 0 0 0 3,945,899,485 40,247,126,623,510