صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/26 10,205 10,198 10,235 37 0 9,071,899,485 0 1,035,500,000 8,037,399,485 81,965,314,036,289
22 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/25 10,198 10,191 10,229 38 0 9,071,899,485 0 1,035,500,000 8,037,399,485 81,910,368,188,371
23 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/24 10,198 10,191 10,223 32 0 9,071,899,485 44,000,000 1,035,500,000 8,037,399,485 81,910,437,798,150
24 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/23 10,188 10,183 10,208 25 0 9,071,899,485 26,000,000 991,500,000 8,081,399,485 82,294,389,805,919
25 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/22 10,183 10,178 10,214 36 5,000,000 9,071,899,485 0 965,500,000 8,107,399,485 82,520,440,013,797
26 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/21 10,185 10,181 10,217 36 108,000,000 9,066,899,485 0 965,500,000 8,102,399,485 82,487,790,468,692
27 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/20 10,182 10,177 10,214 37 0 8,958,899,485 0 965,500,000 7,994,399,485 81,360,397,321,582
28 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/19 10,177 10,172 10,210 38 0 8,958,899,485 0 965,500,000 7,994,399,485 81,322,240,905,976
29 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/18 10,172 10,168 10,206 38 66,000,000 8,958,899,485 0 965,500,000 7,994,399,485 81,285,511,598,465
30 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/17 10,164 10,159 10,190 31 45,000,000 8,892,899,485 0 965,500,000 7,928,399,485 80,547,156,556,921
31 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/16 10,166 10,161 10,192 31 8,000,000 8,847,899,485 29,900,000 965,500,000 7,883,399,485 80,103,479,079,430
32 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/15 10,166 10,161 10,189 28 46,000,000 8,839,899,485 0 935,600,000 7,905,299,485 80,328,417,951,310
33 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/14 10,152 10,147 10,191 44 2,000,000 8,793,899,485 0 935,600,000 7,859,299,485 79,750,872,984,924
34 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/13 10,153 10,148 10,193 45 0 8,791,899,485 0 935,600,000 7,857,299,485 79,739,199,114,522
35 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/12 10,148 10,144 10,189 45 0 8,791,899,485 0 935,600,000 7,857,299,485 79,702,618,728,992
36 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/11 10,144 10,140 10,185 45 62,000,000 8,791,899,485 0 935,600,000 7,857,299,485 79,670,734,093,552
37 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/10 10,133 10,128 10,186 58 100,000 8,729,899,485 0 935,600,000 7,795,299,485 78,948,421,209,047
38 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/09 10,131 10,126 10,185 59 0 8,729,799,485 0 935,600,000 7,795,199,485 78,934,688,430,372
39 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/08 10,126 10,121 10,181 60 65,000,000 8,729,799,485 0 935,600,000 7,795,199,485 78,897,731,269,072
40 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1400/01/07 10,122 10,117 10,178 61 16,000,000 8,664,799,485 0 935,600,000 7,730,199,485 78,205,984,021,973