صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/17 10,168 10,163 10,190 27 108,000,000 8,285,799,485 0 376,100,000 7,910,699,485 80,396,287,301,932
62 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/16 10,161 10,156 10,184 28 51,000,000 8,177,799,485 0 376,100,000 7,802,699,485 79,245,154,251,242
63 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/15 10,158 10,153 10,150 -3 0 8,126,799,485 0 376,100,000 7,751,699,485 78,702,558,859,787
64 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/14 10,153 10,148 10,146 -2 0 8,126,799,485 0 376,100,000 7,751,699,485 78,667,115,622,519
65 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/13 10,141 10,137 10,113 -24 215,000,000 8,126,799,485 0 376,100,000 7,751,699,485 78,575,355,622,144
66 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/12 10,137 10,133 10,109 -24 59,000,000 7,911,799,485 0 376,100,000 7,536,699,485 76,369,758,104,061
67 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/11 10,134 10,129 10,106 -23 2,000,000 7,852,799,485 0 376,100,000 7,477,699,485 75,742,591,961,086
68 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/10 10,130 10,125 10,103 -22 95,000,000 7,850,799,485 0 376,100,000 7,475,699,485 75,693,503,440,385
69 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/09 10,124 10,120 10,100 -20 133,000,000 7,755,799,485 0 376,100,000 7,380,699,485 74,692,106,032,450
70 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/08 10,120 10,116 10,096 -20 0 7,622,799,485 0 376,100,000 7,247,699,485 73,315,014,609,530
71 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/07 10,115 10,110 10,091 -19 0 7,622,799,485 0 376,100,000 7,247,699,485 73,277,673,642,110
72 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/06 10,110 10,105 10,086 -19 48,000,000 7,622,799,485 0 376,100,000 7,247,699,485 73,240,422,811,458
73 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/05 10,107 10,102 10,093 -9 5,100,000 7,574,799,485 0 376,100,000 7,199,699,485 72,728,271,175,985
74 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/04 10,100 10,095 10,077 -18 195,000,000 7,569,699,485 0 376,100,000 7,194,599,485 72,629,312,002,418
75 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/03 10,097 10,092 10,074 -18 170,000,000 7,374,699,485 0 376,100,000 6,999,599,485 70,640,512,960,480
76 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/02 10,094 10,089 10,078 -11 950,000,000 7,204,699,485 0 376,100,000 6,829,599,485 68,905,755,053,427
77 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/12/01 10,089 10,084 10,071 -13 0 6,254,699,485 0 376,100,000 5,879,599,485 59,289,783,373,157
78 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/30 10,273 10,268 10,256 -12 0 6,254,699,485 0 376,100,000 5,879,599,485 60,372,698,376,101
79 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/30 10,084 10,079 10,067 -12 0 6,254,699,485 0 376,100,000 5,879,599,485 59,261,454,073,436
80 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/29 10,247 10,242 10,252 10 719,500,000 6,254,699,485 0 376,100,000 5,879,599,485 60,216,849,534,788