صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
81 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/28 10,252 10,248 10,260 12 120,000,000 5,535,199,485 0 376,100,000 5,160,099,485 52,881,901,355,015
82 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/27 10,248 10,244 10,258 14 40,000,000 5,415,199,485 0 376,100,000 5,040,099,485 51,630,743,145,129
83 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/26 10,245 10,241 10,251 10 0 5,375,199,485 0 376,100,000 5,000,099,485 51,207,452,496,566
84 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/25 10,242 10,238 10,246 8 0 5,375,199,485 0 376,100,000 5,000,099,485 51,189,304,469,716
85 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/24 10,234 10,231 10,246 15 0 5,375,199,485 0 376,100,000 5,000,099,485 51,154,122,291,470
86 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/23 10,230 10,226 10,242 16 0 5,375,199,485 0 376,100,000 5,000,099,485 51,132,043,986,370
87 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/22 10,225 10,222 10,238 16 0 5,375,199,485 0 376,100,000 5,000,099,485 51,110,027,214,059
88 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/21 10,220 10,216 10,233 17 7,100,000 5,375,199,485 0 376,100,000 5,000,099,485 51,083,289,703,454
89 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/20 10,212 10,209 10,233 24 50,000,000 5,368,099,485 0 376,100,000 4,992,999,485 50,973,033,093,767
90 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/19 10,208 10,204 10,247 43 50,000,000 5,318,099,485 0 376,100,000 4,942,999,485 50,436,087,608,500
91 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/18 10,193 10,190 10,233 43 30,000,000 5,268,099,485 0 376,100,000 4,892,999,485 49,857,277,055,443
92 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/17 10,190 10,186 10,229 43 0 5,238,099,485 0 376,100,000 4,862,999,485 49,536,076,535,235
93 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/16 10,185 10,182 10,225 43 0 5,238,099,485 0 376,100,000 4,862,999,485 49,513,167,812,855
94 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/15 10,181 10,177 10,221 44 70,000,000 5,238,099,485 0 376,100,000 4,862,999,485 49,492,323,980,445
95 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/14 10,178 10,174 10,224 50 50,000,000 5,168,099,485 0 376,100,000 4,792,999,485 48,764,185,597,410
96 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/13 10,176 10,172 10,223 51 0 0 0 0 4,742,999,485 48,245,526,313,755
97 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/12 10,171 10,167 10,215 48 0 0 0 0 4,742,999,485 48,222,356,340,527
98 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/11 10,166 10,162 10,212 50 0 0 0 0 4,742,999,485 48,197,399,226,374
99 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/10 10,155 10,151 10,202 51 0 0 0 0 4,742,999,485 48,147,727,858,017
100 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/09 10,151 10,147 10,198 51 0 0 0 0 4,742,999,485 48,125,610,539,625