صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
101 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/08 10,146 10,142 10,194 52 0 0 0 0 4,742,999,485 48,101,309,844,856
102 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/07 10,141 10,137 10,192 55 110,000,000 0 0 0 4,742,999,485 48,079,295,331,600
103 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/06 10,137 10,132 10,200 68 60,000,000 0 0 0 4,632,999,485 46,943,599,340,790
104 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/05 10,132 10,128 10,191 63 50,000,000 0 0 0 4,572,999,485 46,315,044,310,591
105 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/04 10,129 10,124 10,204 80 0 0 0 0 4,522,999,485 45,791,605,226,041
106 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/03 10,122 10,118 10,171 53 0 0 0 0 4,522,999,485 45,761,709,271,522
107 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/02 10,117 10,113 10,167 54 0 0 0 0 4,522,999,485 45,741,288,270,356
108 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/11/01 10,113 10,109 10,163 54 50,000,000 0 0 0 4,522,999,485 45,720,895,423,625
109 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/30 10,294 10,290 10,336 46 0 0 0 0 4,472,999,485 46,026,249,654,210
110 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/30 10,105 10,101 10,147 46 0 0 0 0 4,472,999,485 45,180,852,751,545
111 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/29 10,288 10,284 10,336 52 0 0 0 0 4,472,999,485 45,999,519,728,300
112 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/28 10,282 10,277 10,340 63 0 0 0 0 4,472,999,485 45,970,716,120,391
113 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/27 10,277 10,273 10,336 63 0 0 0 0 4,472,999,485 45,949,555,740,797
114 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/26 10,265 10,260 10,333 73 0 0 0 0 4,472,999,485 45,894,474,027,645
115 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/25 10,261 10,256 10,330 74 0 0 0 0 4,472,999,485 45,875,447,534,523
116 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/24 10,256 10,252 10,327 75 30,000,000 0 0 0 4,472,999,485 45,857,053,038,083
117 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/23 10,252 10,248 10,294 46 0 0 0 0 4,442,999,485 45,530,538,513,217
118 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/22 10,250 10,246 10,268 22 0 0 0 0 4,442,999,485 45,521,956,608,942
119 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/21 10,244 10,240 10,281 41 48,500,000 0 0 0 4,442,999,485 45,494,496,831,723
120 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/20 10,232 10,228 10,270 42 0 0 0 0 4,394,499,485 44,945,065,270,765