صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
121 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/19 10,232 10,227 10,284 57 0 0 0 0 4,394,499,485 44,944,438,544,083
122 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/18 10,227 10,223 10,280 57 0 0 0 0 4,394,499,485 44,923,619,824,131
123 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/17 10,223 10,218 10,276 58 0 0 0 0 4,394,499,485 44,902,918,885,655
124 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/16 10,217 10,212 10,270 58 53,500,000 0 0 0 4,394,499,485 44,878,159,746,930
125 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/15 10,211 10,207 10,268 61 0 0 0 0 4,340,999,485 44,306,486,417,749
126 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/14 10,207 10,202 10,258 56 0 0 0 0 4,340,999,485 44,286,442,915,412
127 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/13 10,199 10,195 10,247 52 0 0 0 0 4,340,999,485 44,255,501,257,608
128 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/12 10,193 10,188 10,231 43 0 0 0 0 4,340,999,485 44,225,968,980,369
129 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/11 10,188 10,183 10,227 44 0 0 0 0 4,340,999,485 44,205,741,812,180
130 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/10 10,183 10,179 10,223 44 10,000,000 0 0 0 4,340,999,485 44,186,282,252,671
131 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/09 10,177 10,173 10,229 56 197,000,000 0 0 0 4,330,999,485 44,058,449,029,733
132 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/08 10,173 10,168 10,253 85 5,000,000 0 0 0 4,133,999,485 42,033,723,722,296
133 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/07 10,168 10,163 10,220 57 20,000,000 0 0 0 4,128,999,485 41,961,556,410,848
134 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/06 10,164 10,159 10,222 63 0 0 0 0 4,108,999,485 41,743,786,828,462
135 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/05 10,157 10,152 10,219 67 0 0 0 0 4,108,999,485 41,712,670,563,629
136 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/04 10,152 10,147 10,215 68 0 0 0 0 4,108,999,485 41,693,506,945,788
137 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/03 10,147 10,142 10,211 69 20,000,000 0 0 0 4,108,999,485 41,674,430,601,505
138 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/02 10,141 10,136 10,205 69 0 0 0 0 4,088,999,485 41,446,983,333,438
139 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/10/01 10,135 10,130 10,191 61 0 0 0 0 4,088,999,485 41,420,648,924,473
140 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/30 10,318 10,313 10,371 58 0 0 0 0 4,088,999,485 42,171,047,706,484