صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/30 10,129 10,124 10,182 58 0 0 0 0 4,088,999,485 41,398,226,803,819
142 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/29 10,312 10,307 10,351 44 0 0 0 0 4,088,999,485 42,146,846,639,449
143 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/28 10,304 10,299 10,303 4 0 0 0 0 4,088,999,485 42,113,869,182,306
144 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/27 10,301 10,295 10,300 5 0 0 0 0 4,088,999,485 42,094,407,473,794
145 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/26 10,295 10,290 10,295 5 0 0 0 0 4,088,999,485 42,074,844,553,455
146 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/25 10,287 10,282 10,282 0 0 0 0 0 4,088,999,485 42,045,109,153,349
147 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/24 10,275 10,270 10,228 -42 0 0 0 0 4,088,999,485 41,993,458,841,394
148 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/23 10,271 10,266 10,307 41 0 0 0 0 4,088,999,485 41,977,583,058,235
149 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/22 10,273 10,268 10,378 110 0 0 0 0 4,088,999,485 41,986,465,747,291
150 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/21 10,267 10,262 10,379 117 0 0 0 0 4,088,999,485 41,961,046,537,066
151 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/20 10,262 10,257 10,374 117 0 0 0 0 4,088,999,485 41,940,072,758,635
152 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/19 10,257 10,252 10,370 118 0 0 0 0 4,088,999,485 41,920,649,586,103
153 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/18 10,251 10,246 10,356 110 0 0 0 0 4,088,999,485 41,897,692,587,235
154 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/17 10,245 10,240 10,349 109 0 0 0 0 4,088,999,485 41,872,956,633,180
155 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/16 10,240 10,235 10,355 120 0 0 0 0 4,088,999,485 41,852,904,801,362
156 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/15 10,235 10,230 10,349 119 0 0 0 0 4,088,999,485 41,831,054,135,126
157 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/14 10,229 10,224 10,335 111 0 0 0 0 4,088,999,485 41,805,057,711,509
158 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/13 10,224 10,219 10,331 112 0 0 0 0 4,088,999,485 41,784,313,075,943
159 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/12 10,219 10,214 10,327 113 0 0 0 0 4,088,999,485 41,765,606,796,976
160 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/11 10,212 10,207 10,326 119 0 0 0 0 4,088,999,485 41,736,471,014,983