صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1641 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1395/10/08 10,145 10,145 10,145 0 0 89,999,485 0 0 90,999,485 923,154,837,051
1642 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1395/10/07 10,138 10,138 10,138 0 0 89,999,485 0 0 90,999,485 922,571,913,098
1643 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1395/10/06 10,132 10,132 10,132 0 0 89,999,485 0 0 90,999,485 921,989,761,673
1644 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1395/10/05 10,125 10,125 10,125 0 0 89,999,485 0 0 90,999,485 921,408,381,259
1645 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1395/10/04 10,119 10,119 10,119 0 0 89,999,485 0 0 90,999,485 920,827,770,342