صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۶۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۹۸۱۴
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
161 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/10 10,206 10,202 10,320 118 0 0 10,000,000 0 4,088,999,485 41,714,241,559,013
162 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/09 10,202 10,197 10,306 109 0 0 18,000,000 0 4,098,999,485 41,799,361,189,181
163 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/08 10,196 10,191 10,288 97 0 0 0 0 4,116,999,485 41,956,022,894,406
164 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/07 10,189 10,184 10,275 91 0 0 0 0 4,116,999,485 41,926,494,305,497
165 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/06 10,184 10,179 10,271 92 0 0 0 0 4,116,999,485 41,906,281,440,824
166 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/05 10,179 10,174 10,266 92 0 0 0 0 4,116,999,485 41,885,235,577,931
167 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/04 10,169 10,164 10,243 79 0 0 0 0 4,116,999,485 41,845,064,383,445
168 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/03 10,166 10,162 10,247 85 0 0 50,000,000 0 4,116,999,485 41,836,079,425,333
169 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/02 10,161 10,157 10,240 83 0 0 0 0 4,166,999,485 42,322,740,613,242
170 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/09/01 10,157 10,153 10,223 70 0 0 0 0 4,166,999,485 42,308,059,421,162
171 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/30 10,339 10,335 10,400 65 0 0 0 0 4,166,999,485 43,066,907,714,096
172 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/30 10,150 10,146 10,211 65 0 0 0 0 4,166,999,485 42,279,344,811,431
173 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/29 10,333 10,329 10,394 65 0 0 0 0 4,166,999,485 43,041,749,825,190
174 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/28 10,327 10,323 10,389 66 0 0 20,000,000 0 4,166,999,485 43,016,590,734,916
175 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/27 10,289 10,285 10,375 90 0 0 0 0 4,186,999,485 43,063,758,114,638
176 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/26 10,285 10,280 10,382 102 10,000,000 0 0 0 4,186,999,485 43,042,374,031,655
177 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/25 10,273 10,269 10,365 96 0 0 0 0 4,176,999,485 42,891,728,936,311
178 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/24 10,274 10,269 10,366 97 0 0 0 0 4,176,999,485 42,893,959,863,887
179 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/23 10,261 10,256 10,353 97 0 0 0 0 4,176,999,485 42,840,516,284,534
180 صندوق سرمایه گذاری امین فردا 1399/08/22 10,257 10,252 10,349 97 0 0 0 0 4,176,999,485 42,822,150,485,061