رديف نام تعداد
1 تامین سرمایه امین 900.000
2 کارگزاری امین آوید 100.000

سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق