دسته بندی آخرین تغییرات اساسنامه و امیدنامه, اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر افزایش سقف واحدهای صندوق از 200 به 500 میلیون واحد-مجمع 96/06/26
منبع -
مقدمه تغییرات امیدنامه ای مجمع 26/06/1396 در خصوص افزایش سقف از 200 به 500 میلیون واحد
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق