دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تائید سازمان بورس بابت مجمع مورخ 6 دی ماه 96
منبع -
مقدمه با سلام فایل مربوطه به پیوست می باشد.
متن خبر

با سلام

فایل مربوطه به پیوست می باشد.

پیوست
مشاهده پیوست