ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 362,224 9.85 562,044 6.89 599,548 7.06 609,227 7.04
اوراق 2,131,672 57.97 3,741,508 45.91 3,835,760 45.22 3,791,118 43.84
وجه نقد 1,153,079 31.35 3,796,619 46.59 3,993,737 47.08 4,181,956 48.36
سایر دارایی ها 43,383 1.17 89,173 1.09 94,994 1.11 114,226 1.32
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 344,827 9.37 496,988 6.09 515,010 6.07 515,414 5.96
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد