ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 501,576 13.69 % 1,886,921 51.48 % 1,260,396 34.39 % 30,615 0.84 % 487,126 13.29 %
2 1396/11/28 501,266 13.64 % 1,886,004 51.31 % 1,272,949 34.63 % 29,980 0.82 % 486,855 13.24 %
3 1396/11/27 500,653 13.49 % 1,872,532 50.47 % 1,322,202 35.64 % 29,282 0.79 % 486,655 13.12 %
4 1396/11/26 500,452 13.49 % 1,871,626 50.47 % 1,322,202 35.65 % 28,630 0.77 % 486,455 13.12 %
5 1396/11/25 500,176 13.49 % 1,894,109 51.1 % 1,298,790 35.04 % 27,985 0.76 % 486,172 13.12 %
6 1396/11/24 450,801 12.51 % 1,893,180 52.52 % 1,248,055 34.62 % 27,355 0.76 % 436,834 12.12 %
7 1396/11/23 450,736 12.51 % 1,936,647 53.75 % 1,200,968 33.33 % 29,212 0.81 % 436,696 12.12 %
8 1396/11/22 450,535 12.69 % 1,938,113 54.58 % 1,150,394 32.4 % 26,131 0.74 % 436,495 12.29 %
9 1396/11/21 450,257 12.69 % 1,937,179 54.59 % 1,150,394 32.42 % 25,475 0.72 % 436,232 12.29 %
10 1396/11/20 450,056 12.69 % 1,936,245 54.59 % 1,150,394 32.43 % 24,819 0.7 % 436,031 12.29 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق