ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/29 501,576 13.69 % 1,886,921 51.48 % 0 0 % 1,260,396 34.39 % 16,185 0.84 % 487,126 13.29 %
2 1396/11/28 501,266 13.64 % 1,886,004 51.31 % 0 0 % 1,272,949 34.63 % 15,550 0.82 % 486,855 13.24 %
3 1396/11/27 500,653 13.49 % 1,872,532 50.47 % 0 0 % 1,322,202 35.64 % 14,852 0.79 % 486,655 13.12 %
4 1396/11/26 500,452 13.49 % 1,871,626 50.47 % 0 0 % 1,322,202 35.65 % 14,200 0.77 % 486,455 13.12 %
5 1396/11/25 500,176 13.49 % 1,894,109 51.1 % 0 0 % 1,298,790 35.04 % 13,555 0.76 % 486,172 13.12 %
6 1396/11/24 450,801 12.51 % 1,893,180 52.52 % 0 0 % 1,248,055 34.62 % 12,925 0.76 % 436,834 12.12 %
7 1396/11/23 450,736 12.51 % 1,936,647 53.75 % 0 0 % 1,200,968 33.33 % 14,782 0.81 % 436,696 12.12 %
8 1396/11/22 450,535 12.69 % 1,938,113 54.58 % 0 0 % 1,150,394 32.4 % 11,701 0.74 % 436,495 12.29 %
9 1396/11/21 450,257 12.69 % 1,937,179 54.59 % 0 0 % 1,150,394 32.42 % 11,045 0.72 % 436,232 12.29 %
10 1396/11/20 450,056 12.69 % 1,936,245 54.59 % 0 0 % 1,150,394 32.43 % 10,389 0.7 % 436,031 12.29 %