ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/19 449,854 12.69 % 1,935,312 54.59 % 1,150,394 32.45 % 24,164 0.68 % 435,829 12.29 %
2 1396/11/18 449,682 12.69 % 1,934,380 54.59 % 1,150,394 32.46 % 23,510 0.66 % 435,609 12.29 %
3 1396/11/17 449,457 12.69 % 1,933,449 54.59 % 1,089,148 30.75 % 84,110 2.37 % 435,373 12.29 %
4 1396/11/16 449,870 12.72 % 1,989,313 56.26 % 1,089,148 30.8 % 22,237 0.63 % 435,786 12.32 %
5 1396/11/15 449,756 12.91 % 1,988,346 57.07 % 1,038,683 29.81 % 21,616 0.62 % 435,618 12.5 %
6 1396/11/14 449,618 12.28 % 1,987,392 54.28 % 1,218,054 33.27 % 21,012 0.57 % 435,454 11.89 %
7 1396/11/13 449,437 13.13 % 1,749,242 51.09 % 1,218,988 35.61 % 20,377 0.6 % 435,268 12.71 %
8 1396/11/12 449,236 13.13 % 1,748,385 51.09 % 1,218,988 35.62 % 19,709 0.58 % 435,066 12.71 %
9 1396/11/11 449,035 13.13 % 1,747,528 51.09 % 1,218,988 35.64 % 19,041 0.56 % 434,865 12.71 %
10 1396/11/10 445,618 13.36 % 1,746,651 52.38 % 1,138,325 34.14 % 18,605 0.56 % 431,452 12.94 %