ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/19 449,854 12.69 % 1,935,312 54.59 % 0 0 % 1,150,394 32.45 % 9,734 0.68 % 435,829 12.29 %
2 1396/11/18 449,682 12.69 % 1,934,380 54.59 % 0 0 % 1,150,394 32.46 % 9,080 0.66 % 435,609 12.29 %
3 1396/11/17 449,457 12.69 % 1,933,449 54.59 % 0 0 % 1,089,148 30.75 % 69,680 2.37 % 435,373 12.29 %
4 1396/11/16 449,870 12.72 % 1,989,313 56.26 % 0 0 % 1,089,148 30.8 % 7,807 0.63 % 435,786 12.32 %
5 1396/11/15 449,756 12.91 % 1,988,346 57.07 % 0 0 % 1,038,683 29.81 % 7,186 0.62 % 435,618 12.5 %
6 1396/11/14 449,618 12.28 % 1,987,392 54.28 % 0 0 % 1,218,054 33.27 % 6,582 0.57 % 435,454 11.89 %
7 1396/11/13 449,437 13.13 % 1,749,242 51.09 % 0 0 % 1,218,988 35.61 % 5,947 0.6 % 435,268 12.71 %
8 1396/11/12 449,236 13.13 % 1,748,385 51.09 % 0 0 % 1,218,988 35.62 % 5,279 0.58 % 435,066 12.71 %
9 1396/11/11 449,035 13.13 % 1,747,528 51.09 % 0 0 % 1,218,988 35.64 % 4,611 0.56 % 434,865 12.71 %
10 1396/11/10 445,618 13.36 % 1,746,651 52.38 % 0 0 % 1,138,325 34.14 % 4,175 0.56 % 431,452 12.94 %