ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/09 445,395 13.36 % 1,759,009 52.77 % 1,125,347 33.76 % 17,795 0.53 % 431,252 12.94 %
2 1396/11/08 445,200 13.36 % 1,758,157 52.77 % 1,035,497 31.08 % 107,001 3.21 % 431,083 12.94 %
3 1396/11/07 444,941 13.36 % 1,845,592 55.43 % 1,033,524 31.04 % 19,854 0.6 % 430,835 12.94 %
4 1396/11/06 444,770 14.27 % 1,844,777 59.17 % 823,019 26.4 % 19,455 0.62 % 430,665 13.81 %
5 1396/11/05 444,571 14.27 % 1,843,894 59.17 % 823,019 26.41 % 19,005 0.61 % 430,465 13.81 %
6 1396/11/04 444,321 14.27 % 1,843,012 59.18 % 823,019 26.43 % 18,555 0.6 % 430,216 13.81 %
7 1396/11/03 443,037 14.61 % 1,812,899 59.78 % 772,894 25.49 % 18,120 0.6 % 428,941 14.14 %
8 1396/11/02 442,957 14.61 % 1,811,990 59.78 % 772,894 25.5 % 17,685 0.58 % 428,849 14.15 %
9 1396/11/01 442,753 14.61 % 1,811,088 59.78 % 772,659 25.5 % 17,512 0.58 % 428,645 14.15 %
10 1396/10/30 442,507 14.37 % 1,810,410 58.79 % 815,363 26.48 % 25,495 0.83 % 428,446 13.91 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق