ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/11/09 445,395 13.36 % 1,759,009 52.77 % 0 0 % 1,125,347 33.76 % 3,365 0.53 % 431,252 12.94 %
2 1396/11/08 445,200 13.36 % 1,758,157 52.77 % 0 0 % 1,035,497 31.08 % 92,571 3.21 % 431,083 12.94 %
3 1396/11/07 444,941 13.36 % 1,845,592 55.43 % 0 0 % 1,033,524 31.04 % 5,424 0.6 % 430,835 12.94 %
4 1396/11/06 444,770 14.27 % 1,844,777 59.17 % 0 0 % 823,019 26.4 % 5,025 0.62 % 430,665 13.81 %
5 1396/11/05 444,571 14.27 % 1,843,894 59.17 % 0 0 % 823,019 26.41 % 4,575 0.61 % 430,465 13.81 %
6 1396/11/04 444,321 14.27 % 1,843,012 59.18 % 0 0 % 823,019 26.43 % 4,125 0.6 % 430,216 13.81 %
7 1396/11/03 443,037 14.61 % 1,812,899 59.78 % 0 0 % 772,894 25.49 % 3,690 0.6 % 428,941 14.14 %
8 1396/11/02 442,957 14.61 % 1,811,990 59.78 % 0 0 % 772,894 25.5 % 3,255 0.58 % 428,849 14.15 %
9 1396/11/01 442,753 14.61 % 1,811,088 59.78 % 0 0 % 772,659 25.5 % 3,082 0.58 % 428,645 14.15 %
10 1396/10/30 442,507 14.37 % 1,810,410 58.79 % 0 0 % 815,363 26.48 % 11,075 0.83 % 428,446 13.91 %