ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/01/15 0 0 % 645,905 64.92 % 0 0 % 346,348 34.81 % 2,694 0.27 % 0 0 %
2 1396/01/14 0 0 % 647,623 65.13 % 0 0 % 343,296 34.52 % 3,440 0.35 % 0 0 %
3 1396/01/13 0 0 % 650,368 65.44 % 0 0 % 338,156 34.03 % 5,241 0.53 % 0 0 %
4 1396/01/12 0 0 % 650,009 65.45 % 0 0 % 338,156 34.05 % 5,008 0.5 % 0 0 %
5 1396/01/11 0 0 % 649,651 65.45 % 0 0 % 338,156 34.07 % 4,776 0.48 % 0 0 %
6 1396/01/10 0 0 % 649,293 65.45 % 0 0 % 338,156 34.09 % 4,544 0.46 % 0 0 %
7 1396/01/09 0 0 % 648,935 65.46 % 0 0 % 338,156 34.11 % 4,313 0.44 % 0 0 %
8 1396/01/08 0 0 % 648,578 66.47 % 0 0 % 323,098 33.11 % 4,092 0.42 % 0 0 %
9 1396/01/07 0 0 % 648,221 66.47 % 0 0 % 323,088 33.13 % 3,882 0.4 % 0 0 %
10 1396/01/06 0 0 % 647,875 66.47 % 0 0 % 323,088 33.15 % 3,651 0.37 % 0 0 %