ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/01/05 0 0 % 647,536 70.85 % 262,896 28.77 % 3,472 0.38 % 0 0 %
2 1396/01/04 0 0 % 646,842 74.44 % 218,819 25.18 % 3,335 0.38 % 0 0 %
3 1396/01/03 0 0 % 646,468 74.44 % 218,819 25.2 % 3,186 0.37 % 0 0 %
4 1396/01/02 0 0 % 646,111 74.44 % 218,819 25.21 % 3,037 0.35 % 0 0 %
5 1396/01/01 0 0 % 646,433 74.46 % 218,819 25.21 % 2,889 0.33 % 0 0 %
6 1395/12/30 0 0 % 645,738 74.45 % 218,807 25.23 % 2,750 0.32 % 0 0 %
7 1395/12/29 0 0 % 644,435 74.43 % 218,807 25.27 % 2,602 0.3 % 0 0 %
8 1395/12/28 0 0 % 644,080 74.43 % 218,807 25.29 % 2,455 0.28 % 0 0 %
9 1395/12/27 0 0 % 645,080 74.59 % 217,452 25.14 % 2,308 0.27 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق