ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/01/05 0 0 % 647,536 70.85 % 0 0 % 262,896 28.77 % 3,472 0.38 % 0 0 %
2 1396/01/04 0 0 % 646,842 74.44 % 0 0 % 218,819 25.18 % 3,335 0.38 % 0 0 %
3 1396/01/03 0 0 % 646,468 74.44 % 0 0 % 218,819 25.2 % 3,186 0.37 % 0 0 %
4 1396/01/02 0 0 % 646,111 74.44 % 0 0 % 218,819 25.21 % 3,037 0.35 % 0 0 %
5 1396/01/01 0 0 % 646,433 74.46 % 0 0 % 218,819 25.21 % 2,889 0.33 % 0 0 %
6 1395/12/30 0 0 % 645,738 74.45 % 0 0 % 218,807 25.23 % 2,750 0.32 % 0 0 %
7 1395/12/29 0 0 % 644,435 74.43 % 0 0 % 218,807 25.27 % 2,602 0.3 % 0 0 %
8 1395/12/28 0 0 % 644,080 74.43 % 0 0 % 218,807 25.29 % 2,455 0.28 % 0 0 %
9 1395/12/27 0 0 % 645,080 74.59 % 0 0 % 217,452 25.14 % 2,308 0.27 % 0 0 %