ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/12/16 0 0 % 641,100 76.4 % 0 0 % 197,228 23.5 % 786 0.09 % 0 0 %
2 1395/12/15 0 0 % 640,740 63.2 % 0 0 % 372,382 36.73 % 662 0.07 % 0 0 %
3 1395/12/14 0 0 % 636,772 63.07 % 0 0 % 367,398 36.39 % 5,421 0.54 % 0 0 %
4 1395/12/13 0 0 % 639,514 63.38 % 0 0 % 353,121 35 % 16,346 1.62 % 0 0 %
5 1395/12/12 0 0 % 639,151 63.38 % 0 0 % 353,121 35.02 % 16,101 1.6 % 0 0 %
6 1395/12/11 0 0 % 638,788 63.39 % 0 0 % 353,121 35.04 % 15,856 1.57 % 0 0 %
7 1395/12/10 0 0 % 647,609 64.3 % 0 0 % 351,758 34.93 % 7,794 0.77 % 0 0 %
8 1395/12/09 0 0 % 648,591 64.37 % 0 0 % 351,758 34.91 % 7,284 0.72 % 0 0 %
9 1395/12/08 0 0 % 647,112 64.33 % 0 0 % 351,218 34.92 % 7,581 0.75 % 0 0 %
10 1395/12/07 0 0 % 647,279 64.39 % 0 0 % 351,218 34.94 % 6,800 0.68 % 0 0 %