ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/12/06 0 0 % 646,913 64.39 % 0 0 % 351,020 34.94 % 6,756 0.67 % 0 0 %
2 1395/12/05 0 0 % 646,548 64.39 % 0 0 % 351,020 34.96 % 6,515 0.65 % 0 0 %
3 1395/12/04 0 0 % 646,183 64.39 % 0 0 % 351,020 34.98 % 6,274 0.63 % 0 0 %
4 1395/12/03 0 0 % 646,002 65.26 % 0 0 % 337,370 34.08 % 6,464 0.65 % 0 0 %
5 1395/12/02 0 0 % 646,258 66.47 % 0 0 % 320,370 32.95 % 5,628 0.58 % 0 0 %
6 1395/12/01 0 0 % 651,448 65.83 % 0 0 % 332,656 33.62 % 5,412 0.55 % 0 0 %
7 1395/11/30 0 0 % 651,077 62.66 % 0 0 % 382,838 36.84 % 5,227 0.5 % 0 0 %
8 1395/11/29 0 0 % 600,365 60.76 % 0 0 % 382,105 38.67 % 5,700 0.58 % 0 0 %
9 1395/11/28 0 0 % 600,023 60.76 % 0 0 % 382,105 38.69 % 5,439 0.55 % 0 0 %