ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/11/27 0 0 % 599,685 60.76 % 0 0 % 382,105 38.71 % 5,179 0.52 % 0 0 %
2 1395/11/26 0 0 % 600,108 60.84 % 0 0 % 382,105 38.74 % 4,186 0.42 % 0 0 %
3 1395/11/25 0 0 % 599,775 59.02 % 0 0 % 412,540 40.59 % 3,927 0.39 % 0 0 %
4 1395/11/24 0 0 % 599,435 56.37 % 0 0 % 460,211 43.28 % 3,671 0.35 % 0 0 %
5 1395/11/23 0 0 % 599,103 56.38 % 0 0 % 460,211 43.31 % 3,359 0.32 % 0 0 %
6 1395/11/22 0 0 % 516,866 52.73 % 0 0 % 460,211 46.95 % 3,048 0.31 % 0 0 %
7 1395/11/21 0 0 % 516,574 52.74 % 0 0 % 460,211 46.98 % 2,738 0.28 % 0 0 %
8 1395/11/20 0 0 % 516,030 52.73 % 0 0 % 460,211 47.02 % 2,428 0.25 % 0 0 %
9 1395/11/19 0 0 % 515,739 50.21 % 0 0 % 509,351 49.59 % 2,118 0.21 % 0 0 %
10 1395/11/18 0 0 % 466,409 47.71 % 0 0 % 509,135 52.08 % 1,993 0.2 % 0 0 %