ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/10/28 0 0 % 407,199 43.45 % 0 0 % 524,935 56.01 % 5,113 0.55 % 0 0 %
2 1395/10/27 0 0 % 406,968 43.45 % 0 0 % 524,935 56.04 % 4,775 0.51 % 0 0 %
3 1395/10/26 0 0 % 406,753 43.45 % 0 0 % 524,935 56.08 % 4,436 0.47 % 0 0 %
4 1395/10/25 0 0 % 408,183 43.72 % 0 0 % 521,335 55.84 % 4,100 0.44 % 0 0 %
5 1395/10/24 0 0 % 407,936 43.72 % 0 0 % 521,335 55.88 % 3,764 0.4 % 0 0 %
6 1395/10/23 0 0 % 407,689 43.72 % 0 0 % 521,335 55.91 % 3,429 0.37 % 0 0 %
7 1395/10/22 0 0 % 407,443 43.72 % 0 0 % 521,335 55.94 % 3,094 0.33 % 0 0 %
8 1395/10/21 0 0 % 407,194 43.72 % 0 0 % 521,335 55.98 % 2,760 0.3 % 0 0 %
9 1395/10/20 0 0 % 406,946 43.72 % 0 0 % 521,335 56.01 % 2,426 0.26 % 0 0 %
10 1395/10/19 0 0 % 406,698 43.73 % 0 0 % 521,335 56.05 % 2,092 0.23 % 0 0 %