ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/10/28 0 0 % 407,199 43.45 % 524,935 56.01 % 5,113 0.55 % 0 0 %
2 1395/10/27 0 0 % 406,968 43.45 % 524,935 56.04 % 4,775 0.51 % 0 0 %
3 1395/10/26 0 0 % 406,753 43.45 % 524,935 56.08 % 4,436 0.47 % 0 0 %
4 1395/10/25 0 0 % 408,183 43.72 % 521,335 55.84 % 4,100 0.44 % 0 0 %
5 1395/10/24 0 0 % 407,936 43.72 % 521,335 55.88 % 3,764 0.4 % 0 0 %
6 1395/10/23 0 0 % 407,689 43.72 % 521,335 55.91 % 3,429 0.37 % 0 0 %
7 1395/10/22 0 0 % 407,443 43.72 % 521,335 55.94 % 3,094 0.33 % 0 0 %
8 1395/10/21 0 0 % 407,194 43.72 % 521,335 55.98 % 2,760 0.3 % 0 0 %
9 1395/10/20 0 0 % 406,946 43.72 % 521,335 56.01 % 2,426 0.26 % 0 0 %
10 1395/10/19 0 0 % 406,698 43.73 % 521,335 56.05 % 2,092 0.23 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق