ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/10/18 0 0 % 406,451 43.73 % 0 0 % 521,335 56.08 % 1,759 0.19 % 0 0 %
2 1395/10/17 0 0 % 406,204 43.69 % 0 0 % 522,023 56.15 % 1,426 0.15 % 0 0 %
3 1395/10/16 0 0 % 405,956 43.69 % 0 0 % 522,023 56.19 % 1,094 0.12 % 0 0 %
4 1395/10/15 0 0 % 405,710 43.7 % 0 0 % 522,023 56.22 % 761 0.08 % 0 0 %
5 1395/10/14 0 0 % 406,115 30.46 % 0 0 % 916,970 68.78 % 10,075 0.76 % 0 0 %
6 1395/10/13 0 0 % 0 0 % 0 0 % 909,982 98.2 % 16,653 1.8 % 0 0 %
7 1395/10/12 0 0 % 0 0 % 0 0 % 909,982 98.27 % 16,049 1.73 % 0 0 %
8 1395/10/11 0 0 % 0 0 % 0 0 % 909,982 98.33 % 15,447 1.67 % 0 0 %
9 1395/10/10 0 0 % 0 0 % 0 0 % 909,982 98.39 % 14,845 1.61 % 0 0 %
10 1395/10/09 0 0 % 0 0 % 0 0 % 909,982 98.46 % 14,244 1.54 % 0 0 %