ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/10/18 0 0 % 406,451 43.73 % 521,335 56.08 % 1,759 0.19 % 0 0 %
2 1395/10/17 0 0 % 406,204 43.69 % 522,023 56.15 % 1,426 0.15 % 0 0 %
3 1395/10/16 0 0 % 405,956 43.69 % 522,023 56.19 % 1,094 0.12 % 0 0 %
4 1395/10/15 0 0 % 405,710 43.7 % 522,023 56.22 % 761 0.08 % 0 0 %
5 1395/10/14 0 0 % 406,115 30.46 % 916,970 68.78 % 10,075 0.76 % 0 0 %
6 1395/10/13 0 0 % 0 0 % 909,982 98.2 % 16,653 1.8 % 0 0 %
7 1395/10/12 0 0 % 0 0 % 909,982 98.27 % 16,049 1.73 % 0 0 %
8 1395/10/11 0 0 % 0 0 % 909,982 98.33 % 15,447 1.67 % 0 0 %
9 1395/10/10 0 0 % 0 0 % 909,982 98.39 % 14,845 1.61 % 0 0 %
10 1395/10/09 0 0 % 0 0 % 909,982 98.46 % 14,244 1.54 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق