ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1395/10/08 0 0 % 0 0 % 909,982 98.52 % 13,643 1.48 % 0 0 %
2 1395/10/07 0 0 % 0 0 % 909,982 98.59 % 13,046 1.41 % 0 0 %
3 1395/10/06 0 0 % 0 0 % 909,982 98.65 % 12,450 1.35 % 0 0 %
4 1395/10/05 0 0 % 0 0 % 909,982 98.71 % 11,855 1.29 % 0 0 %
5 1395/10/04 0 0 % 0 0 % 909,994 89.99 % 11,248 1.11 % 0 0 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق