ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/10 441,147 14.66 % 1,894,014 62.92 % 0 0 % 665,029 22.09 % 9,776 0.81 % 427,278 14.2 %
2 1396/10/09 440,957 14.94 % 1,835,920 62.21 % 0 0 % 665,029 22.53 % 9,355 0.81 % 427,089 14.47 %
3 1396/10/08 440,787 14.94 % 1,834,988 62.21 % 0 0 % 663,714 22.5 % 10,229 0.84 % 426,890 14.47 %
4 1396/10/07 440,603 14.95 % 1,834,062 62.21 % 0 0 % 661,742 22.45 % 11,750 0.9 % 426,706 14.47 %
5 1396/10/06 440,461 14.95 % 1,833,136 62.21 % 0 0 % 661,742 22.46 % 11,329 0.88 % 426,564 14.48 %
6 1396/10/05 440,155 15 % 1,832,191 62.43 % 0 0 % 651,670 22.2 % 10,911 0.87 % 426,255 14.52 %
7 1396/10/04 439,864 15 % 1,831,260 62.44 % 0 0 % 598,479 20.41 % 63,293 2.66 % 425,964 14.52 %
8 1396/10/03 431,289 14.72 % 1,890,313 64.52 % 0 0 % 598,479 20.43 % 9,707 0.83 % 417,421 14.25 %
9 1396/10/02 430,229 14.69 % 1,913,491 65.35 % 0 0 % 574,904 19.64 % 9,312 0.82 % 416,457 14.22 %
10 1396/10/01 422,853 14.45 % 1,919,772 65.6 % 0 0 % 574,904 19.64 % 8,965 0.81 % 409,084 13.98 %