ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/10 441,147 14.66 % 1,894,014 62.92 % 665,029 22.09 % 24,466 0.81 % 427,278 14.2 %
2 1396/10/09 440,957 14.94 % 1,835,920 62.21 % 665,029 22.53 % 24,044 0.81 % 427,089 14.47 %
3 1396/10/08 440,787 14.94 % 1,834,988 62.21 % 663,714 22.5 % 24,919 0.84 % 426,890 14.47 %
4 1396/10/07 440,603 14.95 % 1,834,062 62.21 % 661,742 22.45 % 26,439 0.9 % 426,706 14.47 %
5 1396/10/06 440,461 14.95 % 1,833,136 62.21 % 661,742 22.46 % 26,018 0.88 % 426,564 14.48 %
6 1396/10/05 440,155 15 % 1,832,191 62.43 % 651,670 22.2 % 25,600 0.87 % 426,255 14.52 %
7 1396/10/04 439,864 15 % 1,831,260 62.44 % 598,479 20.41 % 77,982 2.66 % 425,964 14.52 %
8 1396/10/03 431,289 14.72 % 1,890,313 64.52 % 598,479 20.43 % 24,396 0.83 % 417,421 14.25 %
9 1396/10/02 430,229 14.69 % 1,913,491 65.35 % 574,904 19.64 % 24,001 0.82 % 416,457 14.22 %
10 1396/10/01 422,853 14.45 % 1,919,772 65.6 % 574,904 19.64 % 23,655 0.81 % 409,084 13.98 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق