ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/30 422,669 14.45 % 1,918,822 65.6 % 0 0 % 566,197 19.36 % 17,262 1.09 % 408,899 13.98 %
2 1396/09/29 422,245 14.2 % 1,917,873 64.51 % 0 0 % 616,111 20.72 % 16,873 1.06 % 408,483 13.74 %
3 1396/09/28 421,869 14.2 % 1,916,904 64.51 % 0 0 % 616,111 20.74 % 16,458 1.05 % 408,102 13.73 %
4 1396/09/27 421,671 14.15 % 1,915,952 64.3 % 0 0 % 626,176 21.01 % 16,041 1.03 % 407,903 13.69 %
5 1396/09/26 421,212 14.19 % 1,904,979 64.18 % 0 0 % 626,176 21.1 % 15,621 1.02 % 407,529 13.73 %
6 1396/09/25 420,999 14.19 % 1,904,005 64.19 % 0 0 % 626,176 21.11 % 15,202 1.01 % 407,317 13.73 %
7 1396/09/24 420,800 14.19 % 1,904,372 64.23 % 0 0 % 624,833 21.08 % 14,784 0.99 % 407,119 13.73 %
8 1396/09/23 420,567 14.19 % 1,903,407 64.24 % 0 0 % 624,833 21.09 % 14,367 0.98 % 406,908 13.73 %
9 1396/09/22 420,369 14.19 % 1,902,444 64.24 % 0 0 % 624,833 21.1 % 13,950 0.97 % 406,710 13.73 %