ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/09/30 422,669 14.45 % 1,918,822 65.6 % 566,197 19.36 % 31,952 1.09 % 408,899 13.98 %
2 1396/09/29 422,245 14.2 % 1,917,873 64.51 % 616,111 20.72 % 31,562 1.06 % 408,483 13.74 %
3 1396/09/28 421,869 14.2 % 1,916,904 64.51 % 616,111 20.74 % 31,148 1.05 % 408,102 13.73 %
4 1396/09/27 421,671 14.15 % 1,915,952 64.3 % 626,176 21.01 % 30,730 1.03 % 407,903 13.69 %
5 1396/09/26 421,212 14.19 % 1,904,979 64.18 % 626,176 21.1 % 30,311 1.02 % 407,529 13.73 %
6 1396/09/25 420,999 14.19 % 1,904,005 64.19 % 626,176 21.11 % 29,892 1.01 % 407,317 13.73 %
7 1396/09/24 420,800 14.19 % 1,904,372 64.23 % 624,833 21.08 % 29,474 0.99 % 407,119 13.73 %
8 1396/09/23 420,567 14.19 % 1,903,407 64.24 % 624,833 21.09 % 29,056 0.98 % 406,908 13.73 %
9 1396/09/22 420,369 14.19 % 1,902,444 64.24 % 624,833 21.1 % 28,639 0.97 % 406,710 13.73 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق