صورت های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1396/11/18 1396/11/18 افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
1396/11/18 1396/11/18 افشای ماهانه پرتفوی صندوق دانلود
1396/10/27 1396/10/27 صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/10/06 1396/10/06 گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 96/09/30 صنددوق امین یکم فردا دانلود
1396/08/21 1396/08/21 صورتهای مالی دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 حسابرسی شده دانلود
1396/07/29 1396/07/29 صورتهای مالی برای دوره شش ماهه منتهی 31 شهریور 1396 صندوق امین یکم فردا (حسابرسی نشده) دانلود
1396/07/04 1396/07/04 گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 31/06/96 صندوق امین یکم فردا دانلود
1396/04/28 1396/04/28 صورتهای مالی سه ماهه منتهی به 13960331 حسابرسی نشده دانلود
1396/04/10 1396/04/10 گزارش عملکرد برای دوره سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1396 دانلود
1396/02/24 1396/02/24 صورتهای مالی صندوق سال مالی منتهی به 30اسفند 1395 حسابرسی شده دانلود
1396/02/04 1396/02/04 گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1395/12/30 دانلود
1396/02/04 1396/02/04 صورت های مالی سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده ) دانلود
1396/01/28 1396/01/28 گزارش عملکرد برای دوره 86 روزه منتهی به 30 اسفند 1395 دانلود
1395/10/29 1395/10/29 گزارش عملکرد صندوق برای دوره منتهی به 30 آذر 1395 دانلود
1395/10/28 1395/10/28 صورتهای مالی 2 ماه و 17 روزه منتهی به 1395/09/30 دانلود
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق